Salamon


Jézus Krisztus nem volt Igen és Nem, Benne mindig az Igen valósult meg” (2Kor 1,19) - állítja elénk bátorító például Szent Pál apostol Jézus Krisztust, az Urat. Jézus pedig így buzdít bennünket: „Beszédetek legyen: igen, igen, nem, nem” (Mt 5,37). Czakó Gábor gondolatai Jézus szavának szellemében fogantak. Szeretne határozott „igen” lenni az igaz, a jó, a szép és a szent kihívására és egyértelmű „nem” mindarra, ami talmi, értéktelen. Minden felelősséggel bíró ember újra meg újra megfogalmazza: korunk embere ellen a legnagyobb vétség, ha konfúziót, összevisszaságot teremtünk, ha az igazról nem mondjuk ki, hogy igaz, a jóról, hogy jó. Krisztus azért jött, hogy elvegye a bűnt. Ezért nem is a bűn a legveszélyesebb számunkra, hanem az, ha elveszítjük az igazságot. Czakó Gábor újra meg újra megpróbálja megfogalmazni az igazságot és meghív bennünket arra, hogy „beszédünk legyen igen, igen, nem, nem.”

Kívánom, hogy nagyon sokan képesek legyünk meghallani ezt az igazságra hívó szót.

Bíró László
püspök

Frissítések az elmúlt 15 napban:

Nincs új tartalom


Megjelent - Czakó Gábor - Adjon Isten Jó Napot!

 

Jézus példabeszédeket használt, még tanítványai körében is. Hogy ne értsék a kívülállók? De hiszen maguk a tanítványok is állandóan magyarázatot kértek tőle! Eszerint ők sem értették a tanítást? Amikor megkapták, földerültek a szívük mélyéig, majd a derültség lassacskán homályosodni kezdett bennük, míg újra nem értették a Mestert.
 
Hogy e papírművecske nem időtálló. Bizony nem. Ám a remekmű nem föltétlenül piramis vagy atombomba, mert az időtállóság nem anyagból való. Nem evilági. Éppen ezért leginkább valami olyasmi, mint például egy ima, egy könny, egy mosoly, egy vasárnapi ebéd. Egyik sem örökös darab, de mind nélkülözhetetlen az Örökkévalóság számára .
 

Kiadói ára: 2.100.-ft+ 600ft posta 


Megjelent - Czakó Gábor - Mesén innen, mesén túl

Könyvünk borítóján egy avarkori tábori szék látható  mintha manapság készült volna. A belső oldalakon pajkos és komoly tanulmányok következnek nyelvünkről, őstörténetünkről, a honfoglalás előtti, eddig földerítetlen eseményekről. Utóbbiak közül érdemes kiemelni a magyar ős-világképről, meg a honalapító, ám a közelmúltig még a tankönyvekből is kitiltott pozsonyi csatáról, valamint a legyőzhetetlen Szent Istvánról szóló írásokat. 

A kötet legrégebbi dolgainkat is érinti: az első magyar kocsi ügyét, Szibériai-szabiriai (!) kapcsolatainkat, stb.

Találkozhat a kedves Olvasó világhíres előemberünk, a Vértesszöllősi Samu elleni barbár merénylettel is.

Kevés nép él a világon, amelynek múltja olyan messzire nyúlik, mint a miénk, meséi szinte megszámolhatatlanok. Gyerekeknek is valók, meg fölnőtteknek is, mert oly régiek, akár az országút, mégis elevenek, hozzá annyira mélyek, mint a múltnak kútja, és amennyire pajkosak, annyira komolyak és rendíthetetlen igazságkeresők. Egyszóval a miéink. Mindazonáltal el kell gondolkodnunk azon, hogy miénk-e az a szellemi kincs, amit nem ismerünk eléggé?

Kiadói ára: 2.400.-ft+600ft postaköltség


Megjelent - Czakó Gábor - Eredeti magyar nyelvtan - javított és bővített kiadása

A Czuczor-Fogarasi Szótár a XIX. sz.-ban a nemzet színe-javának összefogásával föltárta nyelvünk működését, bámulatos természeti rendjét. Ebből eredt az Eredeti magyar nyelvtan 2011-ben. E mostani, javított kiadása majd egy ívvel bővebb, noha ez-az ki is maradt belőle. Az új kiadás oka és célja a frissítés, a kutatások nyomán előbukkant új ismeretek beiktatása, a tanulók és tanítók anyanyelv-szeretetének még elevenebbé tétele.

Kiadói ár 2400 forint + 600 forint postaköltség


Megjelent Czakó Gábor - Nyelvünk aranyágya


Népmeséinkben a griff emeli föl az alvilágból a fölsőbe Fehérlófiát. Mintha hajszálra ezt a jelenetet látnánk a Nagyszentmiklósi kincs aranykorsóin! A középkori permi bronzokon elénk táruló látvány lényege is ugyanez!
Létezik út, melyen átjárhatók a hajdani terek és idők?
Mit tudtunk meg az évszázada élt Szergej Patkanovtól a szabirokról és az ugorokról?
Pythagoras születése előtt kitől tanultunk pythagoreus számelméletet? Kitől tanulhatott ő?
Mi lehet az oka annak, hogy elődeink a honfoglalás előtt már biztosan tudtak írni?
Hogyan jöttek rá őseink, hogy a tér és az idő ugyanannak a valóságnak a két látószögből való megnevezése?
Miféle „ércnél maradandóbb” anyagba rögzítették tudásukat?
Miből tudhatja nálunk egy gyermek is, hogy melyik szó magyar s melyik vendég?
Miért lett a legnagyobb magyar régész, László Gyula fekete bárány?
Mi a magyar nyelvromlás legfőbb oka?
Hogyan oldotta meg Kálmán királyunk a muszlim beáramlók okozta gondot?

Kiadói ára: 2.100.-ft+ 700ft. postaköltség


Megjelent Czakó Gábor - Ész és hit

Czakó Gábor új esszékötete a hajdani Beavatás útját folytatja: test és lélek örök feszültségeit figyeli, melyek az embersors velejárói.

Mi jobb? Ész nélkül élni vagy hit nélkül?

Egyáltalán lehetséges-e? Milyen ember az esztelen?

És a hitetlen?

Hová vezet az esztelenség és hová a hitetlenség?

Az eszetlen buta és nem ért meg nyilvánvaló dolgokat, nem érti, mi a különbség egy euró és kettő között. A hitetlen még okos is lehet, mert akármeddig el tud számolni, sőt, alaposan ismeri a matekot, ráadásul számító, akár a gép, ezért sejtelme sincs az Egy, a Kettő, a Három, a Négy gyémánt csillagairól és a Sok homoktengerében egyiket sem találja.

Kiadói ára: 2.100.-ft+ 700ft. postaköltség


Megjelent Czakó Gábor - Nyelvédesanyánk

Anyanyelvünkről írott könyvei sorozatában Czakó Gábor talán ebben a kötetében jutott legmélyebbre anyanyelvünk megismerésében. Mégpedig a maga jellegzetes három eszközével. Ismét nagyot lépett előre a gyökrendszer többes gyökcsalád kapcsolatainak föltárásában. Például a rem, remeg, reng, rendít, remény – rém, rémül; ráz, ránt, ront, rez, reszket, retteg, rezeg, rozoga rozzan, rozzant;rossz, rom; rém, rémlik gyöksor a rengeteg erdőbe is elvisz, melyet a szél olykor félelmetes nagy rengésre indíthat… A hasonló jelentésmezők a kognitív nyelvkutatás aranybányái lesznek egykor…
Az általa kifejlesztett és nyelvrégészetnek keresztelt új kutatási módszerével további meglepő eredményekre jutott. Például a számneveinkben ma is élő és működő őskori számbölcselet kimutatása után rájött tér és időszemléletünk egységére.

Harmadrészt a regényeiben, esszéiben, televíziós Beavatásaiban megismert misztikai tapasztalatainak alkalmazásával sikerült megértenie és föltárnia egy alig ismert X. századi magyar remekmű, a Nagymácsédi Kereszt szellemi üzenetét. Különösen ez utóbbi döbbenti meg az Olvasót, hiszen általa roppant mélyen pillanthat anyanyelvünk és őseink hitének, gondolkodásának tágasságába, spirituális ihletének időtlen korszerűségébe.
Kiadói ára: 2.100.-ft + 700.- ft postaköltség

 


Megjelent Czakó Gábor - Gyepű

A sorsdöntő lépéseket mindig belül tesszük meg: erről szól az irodalom és a művészet. A születés, a halál, vagy éppen a civilizáció sorsának értelme benső ügy, a lelki határátlépések minőségén múlik.
Gyepű az egyetlen határt jelentő szavunk, amely nincs közvetlen kapcsolatban helyváltoztatással, ellentétben pl. a megyével. Mi, emberek, mozgás nélkül is meg tudjuk változtatni helyünket, még inkább helyzetünket. Lelkünk sorsdöntő lépéseiről szól a művészet. Ha nem, akkor csak fecsegés, giccs. Ellentétben a többi élőlénnyel, mi emberek, kicsi korunk óta tudjuk, hogy földi életünk véges, még a világbirodalmak is mind elenyésznek. Öregedvén egyre többször számolunk a végső kérdésekkel, és egyre alaposabban foglalkozunk a váltás minőségével, értékével és értelmével.Sőt, derűjével!
E kötetben Czakó Gábornak az élet nagy váltásaival összefüggő elbeszéléseit veheti kézbe a T. Olvasó.

Kiadói ára: 2.100.-ft+700.-ft postaköltség. 


Megjelent Czakó Gábor - Csodák csodája

 Megjelent Czakó Gábor új esszékötete, a Csodák csodája. Beavatás könyv is lehetne, mivel a témák a régiek: Isten és ember kapcsolata, a népvándorlással érkező harmadik világháború veszélye, az emberi személy mai helyzete. Kiadói ára: 2.100.-ft+ postaköltség


Beljebb és beljebb az Evangéliumba! Különös tekintettel Isten és ember megromlott újkori kapcsolatára, az emberi személy mai válságos helyzetére, valamint a napjainkban zajló népvándorlással érkező harmadik világháború veszélyeire. 
A fenyegető világháború érdekes módon egyúttal a muzulmánok harmadik nagy támadása lenne a keresztény világ ellen. Ebben a küzdelemben vajon képesek leszünk-e újjászületni?

 


Megjelent Czakó Gábor - Történeteink almáspitével

   A magyar rémmese sorozat hatodik kötete, aforizmákkal valamint titkokat őrző ládák, kapuk és miegyebek ősi magyar írottas üzenetekkel. A kötet 77 mesét tartalmaz.

Ára 1.800.-ft+postaköltség. 
.
 


Megjelent Czakó Gábor - Juliánusz barát ajándéka

A tanulmánygyűjteményben számos, meglepően új adat és következtetés olvasható nyelvünk és őstörténetünk alakulásával kapcsolatban.
Ára: 2.100.-ft + postaköltség


Megjelent Czakó Gábor - Az országút szélén

 A világ egyetlen, immár 17. éve létező tv-esszéjének, a Duna tévés Beavatás írott szövegeinek újabb kicsi kötete. A Megváltó Isten Országát hirdette - ez a könyv ennek megértésében segíti az Olvasót. Papírkötés, 264 oldal. 
Ár: 1800.- + 400.- postaköltség


Megjelent Czakó Gábor - Hitemről

 A Kossuth-díjas író hit-könyvecskéje önvallomás. Persze, rendes írónak minden műve az, de ennek gondolatai kilépnek a szokásos rejtőzködésből. Fölbukkannak hajdani, néven nevezett barátok, szellemi társak és persze a család. Régi és új gondolatok olykor forrongó, máskor nyugodt menete vonul előttünk mintegy hetven esztendőn át, benne a sebesen változó kor nyugtalanul kavargó külvilága és a lélek benső tájai, ahol a tapasztalat, tapasztalat? Ki-ki összehasonlíthatja a maga lélekútjain megélttel.
Misztikai irodalmunk páratlan darabja e kötet. ...
Ára: 1500.-


Ismét megjelent a Beavatás a magyar észjárásba

A Beavatás a magyar észjárásba az első magyar nyelvrégészeti kötet. A régész kiássa a tárgyakat, ill. azok töredékeit, a nyelvrégészet leletei közszájon forognak, csak éppen valamiért elkerülte figyelmünket bizonyos szavak és kifejezések sokasága, egymáshoz való viszonya, a szerkezetekben és egyéb nyelvi elemekben megőrződött értemények, hitemlékek, szokások, észjárás, világszemlélet - és így tovább. A nyelvrégész megtisztítja a szavakat-szólásokat a megszokás porától.
Néhány fejezetcím: A magyar észjárásról, Révül-e a révész? Nyelv és zene, A magyar nyelv lelkéről, Gondolás, továbbá Szótárak szóbeszédünk csodás bőségéről.
Egyetlen példa a könyvben szereplő ezernyi lelet közül. Kínai és mongol régészek számos hun sírban találtak a csontváz alatt nyílhegyeket. A hunok ivadékai, az ujgurok napjainkban is belelőnek a sírba a tetem lebocsátása előtt, hogy a rossz szellemeket elriasszák. Ugyanezt tették régen a székelyek is, mi pedig máig azt mondjuk az elhunytra: lőttek neki.

Méret: A/5, 225 oldal, papírkötés, számos képpel.
Kiadói ára: 2.100.-ft

 

Megrendelhető a könyvrendelés menüpontban!

 


Megjelent Czakó Gábor - 77 hangos rémmese

 Válogatás a szerző nagysikerű és immár öt kötetet kitevő magyar anekdotagyűjtéséből. A 

szellemes, szatirikus összeállítást az író hat gyermeke adja elő két korongon.
 
 Remek utitárs szorult helyzetekben, vagy Hencidától Bonchidáig.
 
Kiadói ára: 2.100.-ft

Megjelent Czakó Gábor - A szabír titok

 A szabír titok
– anyanyelvi és történelmi esszék, CzSimon könyvek, fűzve, kb. 260 old. –

A magyar nyelv-, mese- és zenekincs számos eleme megtalálható a finnugor népek kultúrájában, de szétszórva és töredékesen. Együtt az összes sehol. S ahogy távolodnak e népek a Dél-Uraltól, úgy ritkulnak. Honnan, s merre áramlottak? Vajon a rokoni sörétek röpültek a puskánkba magyar töltényt alkotni, vagy a magyar töltény sörétjei szóródtak szanaszét?
A Dél-Uralban virult a Kr.e. II. évezred elejétől az ún. andronovói kultúra-család. Ennek lovas, fémműves, íjfeszítő népei terjedtek el délen Iránig, keleten a mai Kínáig.
Nyugati csoportjuk szabar-tapar-szabir-szibir-szavir-szavard stb. neve tömérdek ókori iratban fordul elő, de ami számunkra a legfontosabb, a hanti mondákban is! Az ugorok tőlük kapták a fémeszközöket, a sört, a meséket, a zenét, a szavakat. Szabirt legyőzni, vele házasodni csodás tettnek számított.
Bíborbanszületett Konstantin első kézből: Bulcsú horkától és az Árpád-ivadék Tormás hercegtől értesült arról, hogy a magyarok – nála türkök – régi neve szabir volt…
Kiadói ár: 2100.-ft


Megjelent Czakó Gábor - Világvége 1962-ben?

 Ellenőrizhető adatok és megfelelő mérési módszerek hiányában nem állapítható meg, hogy 1962 októberének végén elpusztították-e a Föld hatalmasságai a bolygó emberiségét.

De hogy történt-e valami – akkor, vagy az azóta eltelt ötven évben – az erőst valószínű.
Az élet jeleit kutató rádiótávcsöves űrfigyelés már régóta észlelte, hogy mások is vizsgálnak bennünket. Például kifigyelték, hogy a Föld paradicsom. Van holdja, mágneses védőköpenye, vize, levegője, kiegyenlített hőmérséklete. Idő múltán tudósaink a távoli csillagok környékén élő kíváncsiakat érdeklő adatokból kihüvelyezték, hogy az idegenek szerint a mi bolygónkon történt valami. Valami, ami minden eddigi háborúnál pusztítóbb, mert folyamatosan észlelhető, hogy a Föld bolygó elektromágneses terében különféle gépezetek, szörnyetegek és emberek hadakoznak, amit rendszeres időközökben megszakítanak apró jelenetek, melyek a földlakókat mosószerek, autók, italok és nyaralások vásárlására buzdítják, majd folyik tovább a mészárlás. Persze a kínálgató arcok részvételével. A csillagászati fordítógép kínai-angolja szerint „fal fest ördög lélek sorvad” jelenség tanúi lettek a távoli kutatók, akik a Földet körülvevő „pokol palást”-ot a földlakók álmaként, azaz terveként értelmezik.
Szerintük pillanatok választják el az álmokat a megvalósulásuktól. Elsősorban azért, mert az álmodók „erkölcsi érzelmi intelligencia”-ja a nullához közelít a bolygó körüli vérzivatarban keringő önvallomásaik, leveleik, vitáik stb. szerint.
Azt persze nem látják, hogy mi lappang a versekben meg a regényekben.
Kiadói ár a postaköltséggel együtt: 2300.- ft

Megjelent Czakó Gábor - Jézus beszélő kövei

 A X. Beavatás kötet jobbára az utóbbi esztendő nyilvános fölvételeinek szövegét tartalmazza olyan kérdésekről, mint Jézus első pöre a főpapokkal és a vénekkel Nagykedden – a Nagypéntek hajnali tárgyalás előzményeként.

Vajon miért beszél Jézus példabeszédekben?
Vitáiban milyen logikát követ?
Mit tekint igazi megismerésnek?
Mifélék a „kis csodák,” és kik a jelentéktelennek látszó mellékszereplők, akik nélkülözhetetlen közreműködői a csodálatos kenyérszaporításnak, vagy az Utolsó Vacsorának?
Hogyan zajlott le az Első Reggeli Isten országában, és hogyan Péter bűnpere?
Kik az Isten fiai?
Milyen kapcsolatban állt Jézus Keresztelő szent Jánossal?
Miért átkozta meg a terméketlen fügefát, „noha nem jött még el a termés ideje?”
Kiadói ár a postaköltséggel együtt: 2100.- ft

Megjelent Czakó Gábor - Eredeti magyar nyelvtan

 \A magyar gyerekek és tanáraik zömmel utálják a magyar nyelvtant, mert nem találkozik

nyelvérzékükkel. Különösen azért, mert nem a mi toldalékoló nyelvünkre szabatott. Pedig
a Magyar Nyelv szótára – szerzőik után: a Czuczor-Fogarasi, (1862-1874) – páratlan
pontossággal leírta nyelvünk működését, ám a finnugor származás kizárólagos kérdéssé
tételével a „tudományosság teréről leszoríttatott.”
Az Eredeti magyar nyelvtan a Czuczor-Fogarasi szótár alapján mutatja be a magyar nyelv
lényegét a hangok jelentéshajlamától, a gyökökön és a toldalékokon át a mondatokig,
nyelvünk észjárásáig. Mindezt számos példa, játékos föladat, olvasmány, kép teszi elevenné.
 
Kiadói ár:2.100.-

Megjelent Czakó Gábor - Beavatás:Lépcső és szalmaszál

A Beavatás esszésorozat IX. kötete világunk – Gazdaságkor – s ezen belül az ember és szellemi-fizikai valója, környezete ügyes-bajos dolgairól szól a politikán túli megközelítésben.

Kiadói ár 2400.-ft.

Megrendelhető: 1038. Bp. Templom u. 38. T.: 1 2434842, czakone.eva@t-online.hu


Megjelent Czakó Gábor - Aranykapu

  Czakó Gábor könyve legsikerültebb történelmi regényeink egyike.

Jó érzékkel szólaltatja meg, mai tudásunkkal hitelesnek vélt nyelvünket, majdhogynem észrevétlenül (vagy nagyonis bevallottan) elegyítve azt kétségkívül mai szófordulatokkal. Sem Gulácsy Irén lelkes igyekezettel erőltetett látszat-korabeliségét, sem Kodolányi János sok helyütt kitűnő megérzéssel, imitt-amott pedig mégis tudálékosnak érezhető fontoskodással fogalmazott párbeszédeit nem követi; a történés légköre-hangulata érezteti az olvasóval: hátha tényleg ez az igaz, az eredeti gesta a méltatlanul mellőzött, szertelen indulatú, mégis szent királyról… A politikai okokból mellőzött, zseniális Tormay Cecil Az ősi küldött-jéhez (1934) mérhetjük a szerző írásművészetét, Tormay talán túl gyakori fenköltsége nélkül.
Valahányszor – egyre ritkábban – értékes regényt olvashatunk sebek nyomaival borított történelmünkről, nem titkolható örömmel mondhatjuk: múltunk a miénk, azt még Trianon sem vehette el tőlünk. Hacsak oda nem adjuk…             

Nemeskürthy István 

Kiadói ára 3000.-


Megjelent: Czakó Gábor - Hosszúalattság

 Hosszúalattság beláthatatlan korú település az emlékezés kitörlésének korában.

A Hosszúalattság regénykert, melynek központi cselekménye körül – ha egyáltalán van ilyen, no jó, igen – kisebb történetek burjánzanak régi korokból, a szerző más műveiből, a Lét megfoghatatlannak vélt tereiből, hogy egybeszövődjenek, miként a kert egy a füveivel, épületeivel, fáival, madaraival, múltjával.

A Hosszúalattság misztikus mű.

A Hosszúalattság pikareszk.

A Hosszúalattság a halál világa.

A Hoszúalattság az örök életről szól.

Kemény kötésben kb 300 oldal  kiadói ára: 2.100 ft

Megrendelhető: 1038. Bp. Templom u. 38. T.: 1 2434842, czakone.eva@t-online.hu


Megjelent: Czakó Gábor - Misztikai ösvény * Titkos könyv

 Misztikai ösvény –  Titkos könyv 

A Könyvhétre jelenik meg a Duna tévés esszékre épülő Beavatás-sorozat IX. kötete, a Misztikai ösvény. Czakó Gábor lelki tapasztalatainak gyűjteménye: az imádságról, Jézusról, a Húsvétról, a Megváltó és az ember kapcsolatáról – végső fokon valódi sorsunkról. A mindenség anyagvilágában ugyan semminek látszunk, ám Teremtőnk számára minden lélek az Ő gyermeke, aki olyan fontos, mint az egész.

A beleéléssel készült, derűs elmélkedések fölfejtik az Evangélium elejtettnek látszó szavaiba, parányi részleteibe rejtett számos üzenetét. Az egybeszerkesztett írások kisebb része pár éve megjelent Titkos könyv címmel, ám e kötet mára hozzáférhetetlenné vált.

Zsebkönyv méret. Kemény kötésben kb. 200 oldal.

Kiadói ára 1600 forint,

Megrendelhető: 1038. Bp. Templom u. 38. T.: 1 2434842, czakone.eva@t-online.hu 

 


Megjelent: Czakó Gábor - Juhász Zoltán: Beljebb a magyar észjárásba

Beljebb a magyar észjárásbaCzakó Gábor és Juhász Zoltán közös kötete a magyar nyelv és zene számítógépes kutatásával alapvető, új fölismerésekre vezetett. Összevetette a Czuczor Gergely és Fogarasi János A magyar nyelv szótára (CzF), valamint a Tótfalusi István által jegyzett Magyar Etimológiai Szótár (MESz) elektronizált kiadásait, ily módon a magyarnak közel 60 nyelvvel való kapcsolatrendszerét térképezte föl.

Az új, tárgyilagos módszertani megközelítés megvilágítja a magyar nyelv vizsgálatának elmúlt másfél százados történetét, megnyitja a szóelemzés új lehetőségeit, nyelvtanunk valódi természetét – a művelt közönség számára élvezetes és gazdag példa anyaggal.
 
Juhász Zoltán intelligens, öntanuló programjával 25 nép zenéjét hasonlította össze, elemezve kapcsolataikat, egymásra gyakorolt hatásukat. Kínai, mongol, különféle török, szláv és finnugor népek zenéje mellett vizsgált Nyugat-európai, Appalache-i kelta és dakota muzsikát. Harmincezernél több dal összevetése kiderítette, hogy igen mély zenénk és beszédünk összefüggése, mert zenénk is gyökökre épül, rokonságai messze túlmutatnak az eddig ismert körön.
 
A Függelékben kisebb írások számolnak be a nyelvrégészet valamint az ún. „kis nyelvek” helyzetéről, a magyar szóbeszéd különleges játékosságáról. A CD-Mp 3 melléklet hallhatóvá és láthatóvá is teszi a vizsgált népzenék kapcsolatait.
 
Kemény kötésben, kb. 320 oldal, CD melléklettel. Kiadói ár: 2400ft.

Megjelent: Czakó Gábor - Magyar-magyar nagyszótár

Czakó Gábor: Magyar­-Magyar Nagyszótár

A világban folyó szellemi, gazdasági, kulturális, politikai s olykor katonai vetélkedések egyik legfontosabb eszköze a nyelv. A küzdők igyekeznek megkaparintani a céljaikhoz hasznos fogalmakat, s értelmüket úgy alakítani, hogy nekik szolgáljanak, míg a számukra kellemetleneket befeketíteni, esetleg kicenzúrázni a közhasználatból, például politikailag nem korrektnek nyilvánítva őket.

A Magyar­-Magyar Nagyszótár szavai a szerző /Eufémia utolsó heteinek hiteles története/ c. regénye (1983) írásakor kezdtek gyülemleni. A harmadik, javított-bővített kiadás ilyenformán az utóbbi bő negyedszázad szóharcainak tréfás, ironikus gyűjteménye.

Kb. 150 oldal, A/5-ös méret.

Kiadói ára: 1.500.-


Megjelent

Czakó Gábor: Az Antikrisztus és mi

Ezerféle elemzést hallottunk már korunkról, de olyant még soha, amely metafizikai szempontokat is figyelembe vett volna. Holott létezik Gazdaságkor éppen abban különbözik valamennyi elődjétől, hogy bedeszkázta az eget. Szakított Istennel, és törölte az életcélok közül az üdvösséget, hogy a szellemiek rovására anyagi erőket nyerjen. S lőn. Nyert…
A világtörténelemben először hatalmaskodik Föld-szerte egy kőkeményen és nyíltan istentelen, sőt, Krisztus-gyűlölő civilizáció. Mi a Nagy Kísérlet eredménye? Vajon ez ametafizikai váltás mennyiben felelős a földi létezés súlyosbodó gondjaiért?
2008 őszén, a mostani válság kipattanásakor kiderült, hogyha a külső – pénzügyi-gazdasági – növekedés leáll, megtorpan a fejlődés, a gazdaság, a termelés-fogyasztás hanyatlik, jön a munkanélküliség, az infláció, a világméretű összeomlás, éhség, zendülés, stb. Mi történik, ha a válságot kiküszöböljük? Újra indul a növekedés, a szennyezés, a melegedés, az erdőirtás, a CO2 kibocsátás ismét fölszökik, és a csapás a bolygó egész életfönntartó rendszerét sújtja.
Lehetséges-e menekülés a csapdából némi takarékossággal, környezetvédelemmel, de metafizika visszaváltás, azaz metanoia, megtérés nélkül?
A kötet további 8 Duna tévés Beavatás esszét tartalmaz a főtanulmány mellett. Könyvheti kiadvány.
 
Kiadói ára 1500.- Ft
 
Megrendelhető a könyvrendelés menüpontban

Vázlatos áttekintés Czakó Gábor műveinek világáról

 I. Tárgykörök

 1. Istenismeret – a teljes életmű;
 2. Társadalomismeret – Indulatos jelentések, Eufémia utolsó heteinek hiteles története, Gazdaságkor fogalmának fölismerése és kimunkálása: Mi a helyzet? – Gazdaságkor titkai, Világfasírt, Magánállamok, Eldobható Föld, Belátó, Az Antikrisztus és mi;
 3. Kultúra- és Művészetelemzés – Hamvas Szótár, tanulmányok, előadások és esszék Hamvasról, Csontváryról, Bocz Gyuláról, Buji Ferencről, regény Baksa-Soós Jánosról – Megváltó – esszék a zenéről, a giccsről, a képzőművészetről, a ISO-izmusokról, a kultúra és a civilizáció növekvő feszültségéről, stb.;
 4. Magyarság- és anyanyelvismeret – Magyar-Magyar Nagyszótár, Ideák nyelve;

4a. Továbbá a nyelvrégészet megalapítása: Beavatás a magyar észjárásba, Beljebb a magyar észjárásba (Juhász Zoltánnal), Eredeti magyar nyelvtan, Szabir titok;

 1. Regényes világtörténelmi áttekintés – Angyalok, Aranykapu, Hosszúalattság;
 2. Szocio-spirituális leírás és értelmezés: a történet és a hősök szellemi feszültségeinek és ütközeteinek pontos elhelyezése az ún. társadalmi viszonyok közé és viszont – a teljes életmű;
 3. A politikai keretek és izmusok folyamatos áthágása – a szocializmus alávalóságának leleplezése – Indulatos jelentések – az 56-os forradalom, majd Jan Palach történetének leírása – Csata minden áldott nap, Várkonyi krónika, +, Luca néni föltámadása, Világvége 1962-ben?;
 4. Kerti és szoba emlékművek, valamint könyv- és laptervek készítése.

 

II. Új mű-alakzatok

 1. Magyar rémmesék – újabb magyar anekdoták gyűjtése, majd elmeséltetése sajátos magyar jellemek által – 4 kötet 77, egy kötet 99 mese 1988-tól 2013. május 9.-ig;
 2. Fehér szatíra: állatmesék és dráma – Emberkert, Disznójáték, Mondatok;
 3. Regénykert – regény novellákkal, melyek szellemi környezetet teremtenek a regényeknek, és más művekkel is összekapcsolják – Bujdosók, Aranykapu 3. kiadás, Tündérfalva, Hosszúalattság;
 4. Beavatás – televíziós esszé műfajának megteremtése;
 5. 900 betűnél rövidebb VezérCZikk – Velünkjáró;
 6. Szótár mint kor- és műleírás eszköze: Hamvas Szótár, Éva Szótár, Magyar-Magyar Nagyszótár (folyamatosan bővítve);
 7. Spirituális publicisztika – közéleti ügyek tárgyalása, elemzése szellemi összefüggéseikben;
 8. Spirituális falu/kisváros-regények – Csata minden áldott nap, Várkonyi krónika, Törökkő, Tündérfalva, Hosszúalattság;
 9. Szellemi utazások: Teremtő mosolya, Egy titkos könyv, a Miatyánk, Isten családja, Misztikai ösvény, Jézus Beszélő kövei,

III. Viselkedés életben és írásban

 1. Humor, vagyis dolog színének és visszájának egyszerre látása és megmutatása –
 2. A magyar nyelv páratlan szókincsének és a szavak titokzatos összefüggésrendszerének föltárása, valamint arányos és természetes használata;
 3. Lapszerkesztés, munkatárs-nevelés – Mozgó Világ, Igen, Magyar Szemle;
 4. Isten tiszteletével, szeretetével és fehér humorának örömével.

 

(L. Z.)


 
© 2009 CzSimon Bt.