Könyvek

Czakó Gábor

Tündérfalva

Regénykert, az író saját műfaja. A regényt mint házat a kerti bokrok, novellák veszik körül, amelyek az alaptörténethez kapcsolódnak. Tündérfalván kiderül, hogy a faluban tündérek élnek, és azok is tündérek lehetnek, akik ezt eddig nem gondolták magukról...

Ár: 500.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Czakó Gábor

Világvége 1962-ben

Ellenőrizhető adatok és megfelelő mérési módszerek hiányában nem állapítható meg, hogy 1962 októberének végén elpusztították-e a Föld hatalmasságai a bolygó emberiségét. De hogy történt-e valami - akkor, vagy az azóta eltelt ötven évben - az erőst valószínű. Az élet jeleit kutató rádiótávcsöves űrfigyelés már régóta észlelte, hogy mások is vizsgálnak bennünket. Például kifigyelték, hogy a Föld paradicsom. Van holdja, mágneses védőköpenye, vize, levegője, kiegyenlített hőmérséklete. Idő múltán tudósaink a távoli csillagok környékén élő kíváncsiakat érdeklő adatokból kihüvelyezték, hogy az idegenek szerint a mi bolygónkon történt valami. Valami, ami minden eddigi háborúnál pusztítóbb, mert folyamatosan észlelhető, hogy a Föld bolygó elektromágneses terében különféle gépezetek, szörnyetegek és emberek hadakoznak, amit rendszeres időközökben megszakítanak apró jelenetek, melyek a földlakókat mosószerek, autók, italok és nyaralások vásárlására buzdítják, majd folyik tovább a mészárlás. Persze a kínálgató arcok részvételével. A csillagászati fordítógép kínai-angolja szerint ?fal fest ördög lélek sorvad? jelenség tanúi lettek a távoli kutatók, akik a Földet körülvevő ?pokol palást?-ot a földlakók álmaként, azaz terveként értelmezik. Szerintük pillanatok választják el az álmokat a megvalósulásuktól. Elsősorban azért, mert az álmodók "erkölcsi érzelmi intelligencia"-ja a nullához közelít a bolygó körüli vérzivatarban keringő önvallomásaik, leveleik, vitáik stb. szerint. Azt persze nem látják, hogy mi lappang a versekben meg a regényekben.

Ár: 1200.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Czakó Gábor

Beavatás: Jézus beszélő kövei

A X. Beavatás kötet jobbára az utóbbi esztendő nyilvános fölvételeinek szövegét tartalmazza olyan kérdésekről, mint Jézus első pöre a főpapokkal és a vénekkel Nagykedden - a Nagypéntek hajnali tárgyalás előzményeként. Vajon miért beszél Jézus példabeszédekben? Vitáiban milyen logikát követ? Mit tekint igazi megismerésnek? Mifélék a "kis csodák", és kik a jelentéktelennek látszó mellékszereplők, akik nélkülözhetetlen közreműködői a csodálatos kenyérszaporításnak, vagy az Utolsó Vacsorának? Hogyan zajlott le az Első Reggeli Isten országában, és hogyan Péter bűnpere? Kik az Isten fiai? Milyen kapcsolatban állt Jézus Keresztelő szent Jánossal? Miért átkozta meg a terméketlen fügefát, "noha nem jött még el a termés ideje"?

Ár: 1900.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Czakó Gábor

Eredeti magyar nyelvtan

A magyar gyerekek és tanáraik zömmel utálják a magyarnyelvtant, mert nem találkozik nyelvérzékükkel. Különösen azért, mert nem a mi toldalékoló nyelvünkre szabatott. Pedig a Magyar Nyelv szótára - szerzőik után: a Czuczor-Fogarasi, (1862-1874) - páratlan pontossággal leírta nyelvünk működését, ám a finnugor származás kizárólagos kérdéssé tételével a ?tudományosság teréről leszoríttatott.Az Eredeti magyar nyelvtan a Czuczor-Fogarasi szótár alapján mutatja be a magyar nyelv lényegét a hangok jelentéshajlamától, a gyökökön és a toldalékokon át a mondatokig, nyelvünk észjárásáig. Mindezt számos példa, játékos föladat, olvasmány, kép teszi elevenné.

Ár: 2100.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Czakó Gábor

Beavatás: Lépcső és szalmaszál

A Beavatás esszésorozat IX. kötete világunk - Gazdaságkor - s ezen belül az ember és szellemi-fizikai valója, környezete ügyes-bajos dolgairól szól a politikán túli megközelítésben.

Ár: 1800.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Czakó Gábor

Aranykapu

Czakó Gábor könyve legsikerültebb történelmi regényeink egyike. Jó érzékkel szólaltatja meg, mai tudásunkkal hitelesnek vélt nyelvünket, majdhogynem észrevétlenül (vagy nagyonis bevallottan) elegyítve azt kétségkívül mai szófordulatokkal. Sem Gulácsy Irén lelkes igyekezettel erőltetett látszat-korabeliségét, sem Kodolányi János sok helyütt kitűnő megérzéssel, imitt-amott pedig mégis tudálékosnak érezhető fontoskodással fogalmazott párbeszédeit nem követi; a történés légköre-hangulata érezteti az olvasóval: hátha tényleg ez az igaz, az eredeti gesta a méltatlanul mellőzött, szertelen indulatú, mégis szent királyról? A politikai okokból mellőzött, zseniális Tormay Cecil Az ősi küldött-jéhez (1934) mérhetjük a szerző írásművészetét, Tormay talán túl gyakori fenköltsége nélkül. Valahányszor - egyre ritkábban - értékes regényt olvashatunk sebek nyomaival borított történelmünkről, nem titkolható örömmel mondhatjuk: múltunk a miénk, azt még Trianon sem vehette el tőlünk. Hacsak oda nem adjuk?

Ár: 3000.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Czakó Gábor

Hosszúalattság

Hosszúalattság beláthatatlan korú település az emlékezés kitörlésének korában. A Hosszúalattság regénykert, melynek központi cselekménye körül - ha egyáltalán van ilyen, no jó, igen - kisebb történetek burjánzanak régi korokból, a szerző más műveiből, a Lét megfoghatatlannak vélt tereiből, hogy egybeszövődjenek, miként a kert egy a füveivel, épületeivel, fáival, madaraival, múltjával. A Hosszúalattság misztikus mű. A Hosszúalattság pikareszk. A Hosszúalattság a halál világa. A Hoszúalattság az örök életről szól.

Ár: 1200.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Czakó Gábor

Misztikai ösvény * Titkos könyv

A Könyvhétre jelenik meg a Duna tévés esszékre épülő Beavatás-sorozat IX. kötete, a Misztikai ösvény. Czakó Gábor lelki tapasztalatainak gyűjteménye: az imádságról, Jézusról, a Húsvétról, a Megváltó és az ember kapcsolatáról Ő végső fokon valódi sorsunkról. A mindenség anyagvilágában ugyan semminek látszunk, ám Teremtőnk számára minden lélek az Ő gyermeke, aki olyan fontos, mint az egész. A beleéléssel készült, derűs elmélkedések fölfejtik az Evangélium elejtettnek látszó szavaiba, parányi részleteibe rejtett számos üzenetét. Az egybeszerkesztett írások kisebb része pár éve megjelent Titkos könyv címmel, ám e kötet mára hozzáférhetetlenné vált. Zsebkönyv méret. Kemény kötésben kb. 200 oldal.

Ár: 1600.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Czakó Gábor

A szabir titok

A magyar nyelv-, mese- és zenekincs számos eleme megtalálható a finnugor népek kultúrájában, de szétszórva és töredékesen. Együtt az összes sehol. S ahogy távolodnak e népek a Dél-Uraltól, úgy ritkulnak. Honnan, s merre áramlottak? Vajon a rokoni sörétek röpültek a puskánkba magyar töltényt alkotni, vagy a magyar töltény sörétjei szóródtak szanaszét? A Dél-Uralban virult a Kr.e. II. évezred elejétől az ún. andronovói kultúra-család. Ennek lovas, fémműves, íjfeszítő népei terjedtek el délen Iránig, keleten a mai Kínáig. Nyugati csoportjuk szabar-tapar-szabir-szibir-szavir-szavard stb. neve tömérdek ókori iratban fordul elő, de ami számunkra a legfontosabb, a hanti mondákban is! Az ugorok tőlük kapták a fémeszközöket, a sört, a meséket, a zenét, a szavakat. Szabirt legyőzni, vele házasodni csodás tettnek számított. Bíborbanszületett Konstantin első kézből: Bulcsú horkától és az Árpád-ivadék Tormás hercegtől értesült arról, hogy a magyarok - nála türkök - régi neve szabir volt?

Ár: 2100.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Czakó Gábor

Magyar nagyszótár

A világban folyó szellemi, gazdasági, kulturális, politikai s olykor katonai vetélkedések egyik legfontosabb eszköze a nyelv. A küzdők igyekeznek megkaparintani a céljaikhoz hasznos fogalmakat, s értelmüket úgy alakítani, hogy nekik szolgáljanak, míg a számukra kellemetleneket befeketíteni, esetleg kicenzúrázni a közhasználatból, például politikailag nem korrektnek nyilvánítva őket.A Magyar-Magyar Nagyszótár szavai a szerző /Eufémia utolsó heteinek hiteles története/ c. regénye (1983) írásakor kezdtek gyülemleni. A harmadik, javított-bővített kiadás ilyenformán az utóbbi bő negyedszázad szóharcainak tréfás, ironikus gyűjteménye. Kb. 150 oldal, A/5-ös méret.

Ár: 1000.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Czakó Gábor

Beavatás: Az Antikrisztus és mi

Ezerféle elemzést hallottunk már korunkról, de olyant még soha, amely metafizikai szempontokat is figyelembe vett volna. Holott létezik Gazdaságkor éppen abban különbözik valamennyi elődjétől, hogy bedeszkázta az eget. Szakított Istennel, és törölte az életcélok közül az üdvösséget, hogy a szellemiek rovására anyagi erőket nyerjen. S lőn. Nyert? A világtörténelemben először hatalmaskodik Föld-szerte egy kőkeményen és nyíltan istentelen, sőt, Krisztus-gyűlölő civilizáció. Mi a Nagy Kísérlet eredménye? Vajon ez a metafizikai váltás mennyiben felelős a földi létezés súlyosbodó gondjaiért? 2008 őszén, a mostani válság kipattanásakor kiderült, hogyha a külső - pénzügyi-gazdasági - növekedés leáll, megtorpan a fejlődés, a gazdaság, a termelés-fogyasztás hanyatlik, jön a munkanélküliség, az infláció, a világméretű összeomlás, éhség, zendülés, stb. Mi történik, ha a válságot kiküszöböljük? Újra indul a növekedés, a szennyezés, a melegedés, az erdőirtás, a CO2 kibocsátás ismét fölszökik, és a csapás a bolygó egész életfönntartó rendszerét sújtja. Lehetséges-e menekülés a csapdából némi takarékossággal, környezetvédelemmel, de metafizika visszaváltás, azaz metanoia, megtérés nélkül? A kötet további 8 Duna tévés Beavatás esszét tartalmaz a főtanulmány mellett. Könyvheti kiadvány.

Ár: 1800.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Czakó Gábor

77 hangos rémmese

Válogatás a szerző nagysikerű és immár öt kötetet kitevő magyar anekdotagyűjtéséből.
A szellemes, szatirikus összeállítást az író hat gyermeke adja elő két korongon.

Ár: 1500.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Czakó Gábor

Hitemről

A Kossuth-díjas író hit-könyvecskéje önvallomás. Persze, rendes írónak minden műve az, de ennek gondolatai kilépnek a szokásos rejtőzködésből. Fölbukkannak hajdani, néven nevezett barátok, szellemi társak és persze a család. Régi és új gondolatok olykor forrongó, máskor nyugodt menete vonul előttünk mintegy hetven esztendőn át, benne a sebesen változó kor nyugtalanul kavargó külvilága és a lélek benső tájai, ahol a tapasztalat, tapasztalat? Ki-ki összehasonlíthatja a maga lélekútjain megélttel. Misztikai irodalmunk páratlan darabja e kötet.

Ár: 1500.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Czakó Gábor

Beavatás: Isten családja

Könyvheti könyv, a Beavatás VI. kötete. A Duna tévés gondolkodás iskola hatodik, biblikus témájú kötete. A Nyolc boldogságtól az ólálkodóig, a sátánig: akit annyit tapasztalunk, mégis oly titokzatos? "Ha Isten fiai vagyunk, akkor Isten családjához tartozunk! Felelőségünk különlegesen nagy a mai, antikrisztusi korban, amikor fölbomlóban az emberi közösség, milliárdok éheznek és szomjaznak, állatok és növények ezrei pusztulnak ki naponta, melegszik a légkör, a Föld eresztékei recsegnek-ropognak. Csoda-e, hogy "A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja" (Róm 18.)? Hol állok a mai világhelyzetben? Kötögetem e mefisztói alkut, vagy meg merek nyilvánulni, mint Isten fia, ahogy testvérem, Jézus Krisztus tenné?" A tartalomból: A Nagy Négyes, Az ólálkodó, Karácsony, gatya és tremendum, Szent Erzsébet a szerelem szentje. A/8-as - zsebkönyv - méret, bordázott papíron színes képekkel, kb. 130 oldal.

Ár: 500.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Czakó Gábor

Az országút szélén

A világ egyetlen, immár 17. éve létező tv-esszéjének, a Duna tévés Beavatás írott szövegeinek újabb kicsi kötete. A Megváltó Isten Országát hirdette - ez a könyv ennek megértésében segíti az Olvasót. Papírkötés, 264 oldal.

Ár: 1800.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
© Gelidan