Beavatás

Isten szerény I.

I. rész

Jézusnak van egy igen gyakori mondata az Evangéliumban: „menj, hited meggyógyított téged!” Ez olykor más mondatfűzéssel is előkerül, például Máté 9. fejezetének elején (1-6), amikor „lakóvárosában” egy bénát „hoztak elébe…Hitük láttára Jézus ezekkel a szavakkal fordult a bénához: "Bízzál fiam! Bocsánatot nyertek bűneid."
Néhány írástudó erre azt gondolta magában: "Ez káromkodik."
Jézus gondolataikba látva így szólt: "Miért gondoltok rosszat magatokban? – Szúrjuk ide: egy jótett láttán! – Mi könnyebb, ha azt mondom: bocsánatot nyernek bűneid? – vagy ha azt: kelj föl és járj?” A Megváltó mind a két kifejezést használta – mint tudjuk, eredményesen.
Az írástudók természetesen képtelenek voltak megválaszolni a kérdést. Addig nyilván eljutottak, hogy akármelyik föladat megoldására csak Isten képes. Az ember csak Istennel együtt. Tehát maga a választás ténye elismerése annak, hogy Jézus a Messiás, ő Isten Fia. Ezt el akarták kerülni, ha tudták is a helyes választ, féltek a következményeitől. Mi, csöndes utókor is csak sejtjük a megoldást, amit az Úr meg is ad a következő, a 6. versben: „Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására. Ezzel a bénához fordult: Kelj föl, fogd az ágyadat és menj haza!” Tehát a nehezebb a bűnök megbocsátása, a lélek meggyógyítása, mert a bűn Isten megbántása, tehát Neki kell kiengesztelődnie – ha egyáltalán beszélhetünk erről gyarló emberi nyelven. Ezért kezdte a bűnbocsánattal a Megváltó, mert vétkei gúzsából kiszabadulva a béna teste is fölépült: fogta ágyát és hazament.
A Valóságban tehát téves a régi római elképzelés nyomán kialakult mai fölfogás: „ép testben ép lélek.” Fordítva áll: a lélek megbetegedése, bűnössége okozza a testi nyavalyákat. A testedzés nem árt, de nem gyógyítja a lelkiismeret-furdalást: embertársaink és a Mindenható ellen elkövetett disznóságaink okozta benső sebeket. Ilyenformán a lélek gyógyulása – a régi magyarban jóulása! – hozza magával a test épülését, miként arra a mai orvostudomány is rájött: a lélek elsatnyulása, kifacsarodása, tévútra kerülése, testi betegségek kialakulásához vezet.
Dr. Fehér Gabriella orvos világhálós honlapján olvasható fölsorolás nyolc betegségtípus számos kórját tartalmazza, köztük nőgyógyászati bajokat, melyek ún. pszichés okúak.
Természetesen tudjuk, hogy az orvostudomány és az Úr Jézus lélekfogalma nem azonos, de a közeledés kétségtelen. Nyelvünk sokat tud a kérdésről: a jó>gyó gyökelem az alapja a jóul -gyógyul mellett a gyónik igénknek is! A gy>j váltásra lásd: borjú – borgyú, jön – gyön, jártó – gyártó stb.
Térjünk vissza a lényeghez. Jairus lányáról mindhárom szinoptikus evangélium beszél. A történet kettős: Kezdődik az elöljáró lányának haldoklásával, s beékelődik az elbeszélésbe a vérfolyásos asszony, aki már mindenét orvosokra költötte. Ő a tömegben Jézushoz lopakodott és megérintette ruháját."Ki érintett meg?" – kérdezte Jézus. Mindenki tagadta. Péter és társai megjegyezték: "Mester, a tömeg szorongat és lökdös." De Jézus érezte, hogy „erő áradt ki” belőle.
Az asszony erre „remegve előjött, leborult előtte és az egész nép láttára megvallotta, miért érintette meg őt, és hogyan gyógyult meg abban a pillanatban.
"Leányom, mondta neki, hited meggyógyított. Menj békével."
Nem én tettem, szinte ezt mondja a Megváltó, hanem hited gyógyított meg… Talán azt jelenti, hogy föllobbant a nőben az istenszerelem. Helyreállt benne az egészséges Isten-ember viszony, a normalitás, miáltal betegsége megszűnt.
 

2015-07-28

© Gelidan